Międzybrodzie Bialskie

Beskid Mały

1.

Beskid Mały to zgrupowanie większych i mniejszych pasm górskich urozmaiconych dolinami i przełęczami, z daleka wyglądający jak jeden wielki lekko pofałdowany płaskowyż. Podzielony jest on na dwie nierówne części tj. zachodnią z Czuplem i Magurką Wilkowicką oraz wschodnią, większą z Pasmem Leskowca i Łamanej Skały. Całość ma charakter rozległej wyspy górskiej o długości 35 km i szerokości ok. 10 km wypiętrzonej od północy nad Pogórzem Śląskim. Wschodnią granicę wyznacza dolina rzeki Skawy oraz potoki Tarnawka i Krzeszówka. Od południa ograniczony jest drogą z Oczkowa do Suchej Beskidzkiej, natomiast na zachodzie Beskid Mały oddziela od Beskidu Śląskiego obniżenie Bramy Wilkowickiej oraz dolina rzeki Białej. Najwyższymi szczytami są; Czupel mający wysokość 933 m n.p.m. oraz Łamana Skała – 928 m n.p.m.

Beskid Mały leży na pograniczu dwóch krain – pogórza fliszowego (300-600 m n.p.m.) oraz piętra regla dolnego (600-1150 m n.p.m.). Pasma mają charakter równoleżnikowy, stoki górskie, szczególnie północne, maja nachylenie sięgające od 15º do 30º, ale bywają też o większym nachyleniu, nawet do 40º (np. zachodnie stoki Góry Żar). Wierzchołki i grzbiety są zaokrąglone. Góry te podlegają modelowaniu przez szereg procesów rzeźbotwórczych, takich jak, erozja, powstawanie osuwisk fliszowych, spłukiwanie powierzchniowe pól uprawnych, składanie materiału transportowanego przez rzeki i potoki. W Beskidzie Małym występuje wielka rozmaitość dolin (poprzeczne, podłużne i przełomowe). Zwłaszcza doliny typu podłużnego stanowią, np. Wielka Puszcza, stanowią na terenie Beskidów Zachodnich prawdziwą rzadkość.

Beskid Mały kryje w sobie wiele osobliwości przyrody, m.in. liczne wychodnie skalne zwłaszcza w rejonie łamanej Skały a także Ścieżków Gronia czy Żurawnicy. Najbardziej znane jaskinie to Grota Komonieckiego i Czarne Działy. Uroczy wodospad na potoku Dusica jest ich dopełnieniem. Znaczna część tej grupy górskiej objęty jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Na terenie Beskidu Malego, obszary szczególnie cenne zostały objęte ochroną rezerwatową. Zaliczamy do nich przede wszystkim fragmenty drzewostanów o charakterze naturalnym: „Szeroka" (52,12 ha), „Buczyna na Zasolnicy" (16,65 ha), i „Madohora" o powierzchni 71,38 ha. Specyficzne warunki klimatyczne i topograficzne przyczyniły się do odmienności w przystosowaniu budownictwa, narzędzi, techniki pracy oraz stroju. Izolacja terenów górskich od nizinnych przyczyniła się zatem i do tego, że zachowało się tu szczególnie wiele form tradycyjnych, zwłaszcza w dziedzinie kultury materialnej.

Dzięki dużej ilości urozmaiconych szlaków turystycznych Beskid Mały jest świetną alternatywą na weekendowe wycieczki jedno i dwudniowe. Coraz większą popularność ta część Beskidów zawdzięcza osobie Papieża Jana Pawła II.

Mapa

Galeria

" czwarta nad r...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie