Międzybrodzie Bialskie

Ochrona Przyrody

1. Spośród form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U.Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), do chwili obecnej na terenie Gminy Czernichów (Międzybrodzie Bialskie stanowi ok. 50% powierzchni Gminy Czernichów) utworzono: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 Beskid Mały, PLH 23( Ostoja Siedliskowa) o powierzchni ogólnej: 7.186,16 ha; zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2008r. - dwie izolowane enklawy znajdujące się w: środkowo – zachodniej części Gminy w ( pasmo Czupla i północne stoki Magurki Wilkowickiej) oraz jej wschodniej części ( pasmo Wielkiego Cisownika Jaworzyny i Beskidu), Park Krajobrazowy Beskidu Małego o powierzchni ogólnej: 25.770,00 ha ( otulina – 22.250,00 ha); utworzony w 1998r. ( w granicach PKBM znajduje się 100% powierzchni Gminy, tj. 5626 ha, w tym: 4045 ha oraz otulina – 1581 ha.

Aktualne zamierzenia w zakresie zwiększenia ilości proponowanych nowych form ochrony przyrody na terenie Międzybrodzia Bialskiego (indywidualne i małoobszarowe formy ochrony), oparte o przeprowadzone ekspertyzy i waloryzacje przyrodnicze oraz rozpoznanie walorów zieleni przyzagrodowej, przydrożnej i w drzewostanach leśnych, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa obiektu

Forma ochrony

Położenie

Cel ochrony

Rozlewiska Jeziora Międzybrodzkiego

 

Użytek ekologiczny

Międzybrodzie Bialskie

Rozlewiska z roślinnością wodną i szuwarową – rzadko spotykane w terenach podgórskich

 

Młaka na Górze Cieniowej

Użytek ekologiczny

Międzybrodzie Bialskie – Ponikiew, ok. 1,5 km na południowy wschód od szczytu Czupla

 

Kwaśna młaka turzycowa

Gaiki

Rezerwat przyrody

Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka. Północne stoki Gaików w sąsiedztwie czerwonego szlaku z Hrobaczej Łąki na Przełęcz Przegibek

Płaty żyznej buczyny karpackiej, jaworzyny Gorskiej i kwaśnej buczyny górskiej

Czupel

„ Powierzchniowy pomnik przyrody” ( pozaustawowa forma ochrony przyrody)

Międzybrodzie Bialskie

Płaty kwaśnej buczyny górskiej z lokalnym ekotypem buka

Klon zwyczajny

Pomnik przyrody ożywionej

Międzybrodzie Bialskie - Ubocz

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 350 cm

Jesion wyniosły

Pomnik przyrody ożywionej

Międzybrodzie Bialskie - Ubocz

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 315 cm

Robina akacjowa

Pomnik przyrody ożywionej

Międzybrodzie Bialskie - Ubocz

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 315 cm

Lipa drobnolistna

Pomnik przyrody ożywionej

Międzybrodzie Bialskie- Podgórki

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 350+315 cm

Lipa drobnolistna

Pomnik przyrody ożywionej

Międzybrodzie Bialskie- Podgórki

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 350+205 cm

Kolon jawor

Pomnik przyrody ożywionej

Żarnówka Duża

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 315 cm

Jesion wyniosły

Pomnik przyrody ożywionej

Żarnówka Duża

Drzewo wolnostojące o obw. pnia 280 cm

Wszystkie ww. zgłoszone propozycje nowych obszarów i obiektów chronionych zostały ujęte w opracowanej inwentaryzacji elementów środowiska przyrodniczego, stanowiącej jeden z istotnych elementów przygotowanej dokumentacji do projektu planu ochrony PKBM.

 

 

Mapa

Galeria

Na Brodku

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie